Metoda e Trajtimit:

Kryotherapi (N.liquid) dhe Aldara.

Trajtimi i Karcinomave
të lëkurës me metoda jo kirurgjikale te pacientët në moshë dhe inoperabil.

Trajtim Me sukses të plotë nga Dermatologu : Dr.Rexhep Morina 

Metoda e Trajtimit:

Kryotherapi (N.liquid) dhe Aldara.

Trajtimi i Karcinomave
të lëkurës me metoda jo kirurgjikale te pacientët në moshë dhe inoperabil.

Trajtim Me sukses të plotë nga Dermatologu : Dr.Rexhep Morina 

Metoda e Trajtimit:

Kryotherapi (N.liquid) dhe Aldara.

Trajtimi i Karcinomave
të lëkurës me metoda jo kirurgjikale te pacientët në moshë dhe inoperabil.

Trajtim Me sukses të plotë nga Dermatologu : Dr.Rexhep Morina 

Metoda e Trajtimit:

Kryotherapi (N.liquid) dhe Aldara.

Trajtimi i Karcinomave
të lëkurës me metoda jo kirurgjikale te pacientët në moshë dhe inoperabil.

Trajtim Me sukses të plotë nga Dermatologu : Dr.Rexhep Morina 

Metoda e Trajtimit:

Kryotherapi (N.liquid) dhe Aldara.

Trajtimi i Karcinomave
të lëkurës me metoda jo kirurgjikale te pacientët në moshë dhe inoperabil.

Trajtim Me sukses të plotë nga Dermatologu : Dr.Rexhep Morina 

Metoda e Trajtimit:

Kryotherapi (N.liquid) dhe Aldara.

Trajtimi i Karcinomave
të lëkurës me metoda jo kirurgjikale te pacientët në moshë dhe inoperabil.

Trajtim Me sukses të plotë nga Dermatologu : Dr.Rexhep Morina